Nieuwbouw kantoor Triodos Bank

Driebergen

Informatiebrief 1

Triodos Bank

Geachte heer/mevrouw,

Graag stellen wij ons even aan u voor. Als bouwonderneming gaan wij in opdracht van JOIN, een joint venture van Triodos Bank en OVG Real Estate, aan de slag met de realisatie van het nieuwe, duurzame kantoor voor Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management. De komende tijd zijn wij te gast in uw omgeving op het landgoed De Reehorst. Met informatiebrieven zoals deze geven wij u regelmatig een update over de werkzaamheden.

Uitspraak omgevingsvergunning
Na de positieve uitspraak van de Raad van State over de omgevingsvergunning zijn de voorbereidingen voor de bouw weer gestart. Het exacte startmoment van de bouw wordt nu opnieuw ingepland. De komende tijd beginnen wij wel al met voorbereidende werkzaamheden.

Diverse onderzoeken
Voordat we aan de slag gaan, worden er nog de volgende onderzoeken gedaan:

1. Ecologisch onderzoek:
Tijdens de planontwikkeling voor herinrichting van het landgoed zijn er al verschillende ecologische onderzoeken gedaan. Voordat de werkzaamheden starten, vindt er nu nog een laatste ecologisch onderzoek plaats. Een ecoloog onderzoekt welke invloed de ingeplande werkzaamheden hebben op de, op dit moment aanwezige, fauna. Ook wordt er onderzocht of er nog aanvullende voorzieningen nodig zijn voor de aanwezige fauna.

2. Explosievenonderzoek
Voordat er graafwerkzaamheden starten, wordt er eerst een explosievenonderzoek op het terrein uitgevoerd. Dit om uit te sluiten dat er niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op de locatie aanwezig zijn.

3. Archeologisch onderzoek
Omdat er op het terrein een hoge verwachtingswaarde is toegekend aan vondsten op archeologisch gebied, volgt er nog een archeologisch onderzoek. Op strategisch gekozen plaatsen worden proefsleuven gemaakt in aanwezigheid van een archeoloog. Deze onderzoekt of er iets van archeologische waarde in het te ontgraven gebied aanwezig is.

Kappen en verplaatsen van bomen
Na het vrijgeven van het gebied door de ecoloog en na het treffen van eventueel benodigde voorzieningen voor de aanwezige fauna, worden er bomen gekapt op de bouwlocatie. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week, in de nabije omgeving kunt hiervan geluidsoverlast ervaren. In deze fase worden ook de bomen die zijn aangemerkt om te verplaatsen, hierop voorbereid.

Hergebruik bomen voor bouwhekken
Vanuit het oogpunt van hergebruik van materialen, worden de palen van de bouwhekken rond de bouwplaats gemaakt met het hout van de gekapte bomen.

Inrichting natuurgebied
Dit jaar starten we ook al met de aanleg van het natuurgebied aan de zuidzijde van het landgoed. Er worden hierbij veel nieuwe bomen geplant om zo het landgoed qua flora en fauna te koppelen aan de bestaande begroeiing langs de A12. Het kappen van de bomen wordt hiermee ruim gecompenseerd.

Figuur 1: aanleg natuurgebied

Aanleg transportweg en parkeervoorziening
Om het landgoed en de gebruikers zoveel mogelijk te ontzien, is er gekozen om een transportweg aan de buitenrand van het gebied aan te leggen (zie figuur 2). Deze tijdelijke transportweg gebruiken we later weer als fundering voor de nieuw aan te leggen weg naar de parkeervoorziening. Zo verspillen we geen materiaal en tasten we het bestaande landschap zo min mogelijk aan. De aanleg van de transportweg start in de komende weken.

De bouwplaats komt voor een deel op bestaande parkeerplaatsen van het landgoed te staan. De parkeerplaatsen die hiermee komen te vervallen, worden tijdelijk verplaatst naar de aangegeven locatie op figuur 2.

Figuur 2: gobale indeling terrein

Boerderij in gebruik door J.P. van Eesteren
De bestaande boerderij aan de Hoofdstraat 26 wordt ingezet als kantoor voor het projectteam van J.P. van Eesteren. Vanuit hier wordt het werk georganiseerd en gecoördineerd. Door zoveel mogelijk de aanwezige bebouwing te gebruiken voor het huisvesten van onze medewerkers, proberen we de invloed van onze aanwezigheid op het landgoed zo klein mogelijk te houden.

Zo kunt u ons bereiken
Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Met dit soort informatiebrieven en nieuwsberichten op onze projectwebsite: www.wijbouwen.nu/triodosbank (vanaf volgende week online) geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten. Op www.triodosopreehorst.nl vindt u meer achtergrondinformatie over de nieuwe huisvesting van Triodos Bank op Landgoed De Reehorst.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreekt u mij dan gerust aan. Vanaf de start van de bouw ben ik of mijn collega Gerard van Mourik dagelijks te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via triodosbank@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.
 
Martijn de Wit
Hoofduitvoerder