Goede Doelen Loterijen

Amsterdam

Informatiebrief #3


For English, please scroll down.

 

Geachte heer/mevrouw,

Graag geven wij u in deze brief weer een update over de duurzame verbouwing van het kantoorpand voor de Goede Doelen Loterijen aan de Prinses Irenestraat.

Afsluiting Prinses Irenestraat

In de vorige informatiebrief informeerden wij u al over de opbouw van de torenkraan. Inmiddels hebben wij onze werkplannen afgestemd met de gemeente en de direct betrokkenen. De torenkraan wordt op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei gemonteerd.  We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk voor u te beperken. Daarom wordt de mobiele kraan op vrijdag pas na 16:00 uur aangevoerd vanuit de Beethovenstraat. Vervolgens zullen we deze op straat gaan opstellen, ter hoogte van het hotel CitizenM/Thomaskerk.

Vanaf dat moment wordt de Prinses Irenestraat in verband met de veiligheid afgesloten. Deze afsluiting duurt tot uiterlijk zaterdag 6 mei 19:00 uur. Als wij eerder klaar zijn, dan wordt ook de weg eerder vrijgegeven. Gedurende de werkzaamheden is er geen auto en fietsverkeer mogelijk. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Bezoekers voor de kerk en het hotel kunnen de hoofdingang via het voetpad bereiken.

Eerste keldervloeren gestort

Op maandag 10 april is de eerste en tevens diepste keldervloer gestort. In het gebruikte beton is granulaat verwerkt, dat is gemaakt van vrijgekomen materialen uit de sloop. Door hergebruik van bestaande materialen, hoeven we minder nieuwe materialen toe te passen. Maandag 24 april heeft er een tweede, vergelijkbare vlinderactie plaatsgevonden. Na het storten en verdichten van de vloer moet deze worden afgewerkt. Na enkele uren van verharden kan worden begonnen met het opschuren van de bovenste laag, om een gladde vloer te krijgen. Dit wordt gedaan met een vlindermachine, waarbij in hoog tempo ronddraaiende stalen platen de vloer gladstrijken. Doordat de vloer voldoende verhard moet zijn, kunnen we deze werkzaamheden pas ’s middags opstarten en moeten we doorgaan totdat de vloer glad is.

Tijdens de eerste werkzaamheden hebben we de  geluidsbelasting op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen gemeten. Overdag, ’s avonds en ’s nachts is het geluid binnen de grenswaarden bleven. Wij hopen dat u dat ook zo heeft ervaren. In de toekomst zullen er nog twee keldervloeren worden gevlinderd.

Werkzaamheden sloop

Het verwijderen van de betonnen toplaag van de vloeren is voltooid. Hiermee zijn de werkzaamheden van de firma Beelen grotendeels gereed. Tot aan de bouwvak zullen er nog slechts incidenteel sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

Mock-up zuidgevel

In de Zuidgevel, aan de fietspadzijde, hebben wij in week 15 een Mock-up (stuk gevel) opgebouwd. Het doel van de Mock-up is om nu al te zien hoe de gehele gevel er straks uit komt te zien.

 

 

 

 

 

 

U kunt ons bereiken

Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Met tweemaandelijkse informatiebrieven en nieuwsberichten op onze website (www.wijbouwen.nu/goededoelenloterijen) geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreek dan gerust onze hoofduitvoerder Marco van der Veen aan. Hij is dagelijks te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via goededoelenloterijen@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

 

English:

Dear sir/madam,

We would like to use this newsletter to give you an update on the sustainable remodelling of the office building for the Goede Doelen Loterijen on the Prinses Irenestraat.

Closure of Prinses Irenestraat

In the previous newsletter, we informed you on the upcoming installation of the tower crane. In the meantime we have aligned our work plans with the municipal government and the direct involved neighbors. The tower crane will be installed on Friday 5 and Saturday 6  May. We will do our best to minimize the hindrance.

Therefore the mobile crane which will be used to instal the tower crane will arrive from the Beethovenstraat on Friday after 16:00 when the traffic has decreased. The mobile crane will be set up on the street at the location of the  hotel CitizenM/Thomaschurch. From that moment on, the Prinses Irenestraat will be closed to ensure the safety. This closure will take place until Saturday 6 May, 19:00. If we are done earlier, we will also release the road earlier. During the work there is no car and bicycle traffic possible. The redirect route is indicated by signs. Visitors to the church and the hotel can reach the main entrance via the footpath.

The first basement floors have been poured

On Monday April 10th the first and also deepest basement floor was poured.

In the concrete we used granulate, which is made of recycled material from the demolition of the existing building. By reusing existing materials, we need less new materials. Monday, April 24th, a second, similar pouring and finishing of the concrete floor took place. After pouring and compacting the floor it must be finished. After a few hours of hardening, the top layer can be finished to get a smooth floor. This is done with a machine, with high-speed rotating steel plates to smooth the floor. Because the floor must be sufficiently hardened, we can start this work in the afternoon and we must continue until the floor is smooth.

During the first work we measured the noise on the façade of the nearest houses. During the day, in evening and at night the noise has remained within the limits. We hope you have experienced this as well. In the future, two more basement floors will be poured and finished in the same way

Demolition Process

The removal of the concrete upper layer of the floors has been completed. With this, the work of the company Beelen is largely completed. Until the summer break, we will continue to conduct demolition work every now and then.

Mock-up South Facade

In the South Facade, next to the cyclepath we installed a Mock-up (piece of façade). The purpose of the Mock-up is to show how the entire façade will look like it.

 

 

 

 

 

 

You can contact us

We will do our best to cause as little hindrance as possible during the construction process. We will keep you informed about upcoming activities via bimonthly newsletters and messages posted on our website (www.wijbouwen.nu/goededoelenloterijen).

Do you have any questions or remarks in the meantime? Please speak to Marco van der Veen, our managing contractor. He can be found at the construction site every day. Of course, you can also send us an email at goededoelenloterijen@jpvaneesteren.nl. We will get back to you within 24 hours. If it is urgent, you can call us night and day at 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Marco van der Veen

Andere berichten

Informatiebrief #9

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #9

Dear Sir/Madame, We are pleased to once again provide you with...

Informatiebrief #8

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #8

Dear Sir or Madam, We are pleased to once again provide you with...

Informatiebrief #7

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #7

Dear Sir or Madam, We are pleased to send you this newsletter, with...

Duurzaam slopen

Inmiddels ligt de sloopfase van het project voor het nieuwe kantoor...

Informatiebrief #6

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #6

Dear sir/madam, With this newsletter, we want to give you an update...

Informatiebrief #5

Geachte heer/mevrouw, Graag geven we u een tussentijdse update over...

Newsletter #5

Dear sir/madam, With this newsletter, we want to give you an update...

Informatiebrief #4

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Informatiebrief #2 Nederlands

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #2 English

Dear sir/madam, We would like to use this newsletter to give you an...

Informatiebrief #1

For English, please scroll down. Wij wensen u een heel gelukkig...

Overeenkomst renovatie Goede Doelen Loterijen getekend!

Op dinsdag 29 november ondertekenden wij de overeenkomst...

We gaan de grond in

Afbeelding: vergelijkbaar materieel dat wij ook toepassen bij dit...

Eerste werkzaamheden op de bouwplaats

Afgelopen weken is J.P. van Eesteren haar activiteiten begonnen in en...

Eerste bewonersbijeenkomst Goede Doelen Loterijen

In oktober start de duurzame ‘vernieuwbouwing’ van het...