Goede Doelen Loterijen

Amsterdam

Informatiebrief #1


For English, please scroll down.

Wij wensen u een heel gelukkig nieuwjaar!

Al enige tijd zijn wij aan het werk in de Prinses Irenestraat met de duurzame verbouwing van het kantoorpand voor de Goede Doelen Loterijen. Eerder hebben wij ons voorgesteld tijdens de bewonersbijeenkomst in september en door middel van berichten op onze website. Echter hebben wij vernomen dat u ook per brief op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen op de bouwplaats. Wij geven hier graag invulling aan!

Het project
De werkzaamheden betreffen een grondige renovatie en uitbreiding van een leegstaand pand aan de Prinses Irenestraat. De nieuwbouw bestaat uit een extra verdieping met een dak waarmee het oude binnenterrein getransformeerd wordt in een atrium. Verder voorziet het plan in een uitbreiding met een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen. Tevens komt er een publieke ruimte aan de aan de kant van de Beethovenstraat waar ook u in de toekomst van harte welkom bent.

Het esthetisch hoogtepunt van het project is het nieuw te realiseren 'bladerdak'. Door middel van metalen panelen wordt een schaduwpatroon van een bladerdak op de grond geprojecteerd. Tot slot is de ambitie om een BREEAM Outstanding certificaat te behalen waarmee wij, en de opdrachtgever, garanderen dat duurzaamheid centraal staat bij dit project.

Niet heien maar boren!
Begin januari worden de eerste funderingspalen geplaatst. Dit zijn geen traditionele heipalen, maar Hek-combipalen. Net zoals bij de damwanden, die gedrukt in plaats van getrild zijn, is ook dit een overlast beperkende maatregel. De funderingspalen worden geplaatst door een buis de grond in te draaien. Heien is dus niet nodig. De buis wordt vervolgens gevuld met een voorgefabriceerde betonpaal, waarna de buis weer uit de grond wordt gehaald. Deze buis wordt telkens hergebruikt.

Aankomende werkzaamheden
Wij zijn eind oktober gestart met de sloopwerkzaamheden en verwachten hiermee eind van februari klaar te zijn. Wij werken tussen Kerst en Oud & Nieuw niet.

Misschien heeft u al gezien dat er is gestart met het plaatsen van damwanden. Eerst aan de zijde van de Beethovenstraat en nu aan de Prinses Irenestraat. Deze werkzaamheden zijn eind januari afgerond. Wel hebben wij gemerkt dat het niet altijd lukt om de damwanden volledig in de grond te drukken. In dat geval moeten wij het laatste stuk van de damwand trillen. Dit voorkomen wij zoveel mogelijk.

In januari starten wij met het boren van de funderingspalen. Naar verwachting zijn wij hier 9 weken mee bezig tot eind februari. Gelijktijdig wordt de bouwplaats verder ingericht. Wij plaatsen een bouwkeet, elektrische schuifhekken en meerdere afvalcontainers zodat restmateriaal gescheiden kan worden. De houten bouwschutting wordt in samenwerking met de Goede Doelen Loterijen verfraaid.

Halverwege februari beginnen we met het uitgraven van de bouwput voor de parkeergarage. Dit betekent dat er meer transport is vanwege het afvoeren van de grond. Tegen die tijd ontvangt u van ons een nieuwe informatiebrief over de voortgang van de werkzaamheden. Tot slot willen wij u mededelen dat, indien de voortgang dit eist, wij werken van 7 uur ochtend tot 7 uur avonds, conform de richtlijnen van de gemeente.

U kunt ons bereiken
Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Door middel van tweemaandelijkse nieuwsberichten en berichten op onze website geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreek dan gerust onze hoofduitvoerder Marco van der Veen aan. Hij is dagelijks te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via goededoelenloterijen@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

 

English:

First of all, we want to wish you a happy New Year!

For some time now, we have been working on the sustainable remodelling of the office building on the Prinses Irenestraat for the Goede Doelen Loterijen. We already introduced ourselves during the information meeting for residents in September and via messages published on our website at. However, we have learned that you also want to be informed about the latest developments on the construction site by letter. We are of course happy to oblige!

The project
The work we are doing involves a thorough renovation and expansion of an empty property on the Prinses Irenestraat. The new development consists of an additional floor with a roof that transforms the old interior space into an atrium. Furthermore, the plan includes an expansion with an underground parking structure with two levels. Finally, we are adding public areas on the side of the Beethovenstraat. We look forward to welcoming you there in the future.

The aesthetic showpiece of the project is the newly developed “canopy.” Using metal panels, a pattern of shadows in the shape of leaves is projected onto the floor. It is also our ambition to earn a BREEAM Outstanding certificate with which we and the client guarantee that sustainability is a key aspect of this project.

Drilling instead of pile driving
We will be placing the first foundation piles in early January. These are not your standard piles, but so-called “Hek-combi” piles. As with the sheet piles, which were pressed instead of drilled, this is a measure intended to minimise nuisance for the environment. The foundation piles are placed by drilling a pipe into the ground. Pile driving is therefore not necessary. The pipe is then filled with a prefabricated concrete pile, after which the pipe is pulled out of the ground and reused.

Upcoming activities
In late October, we began the demolition activities, which we expect to finish around late February. We will not be working between Christmas and New Year’s.

You may have noticed that we have begun placing the sheet piles – first along the side of the Beethovenstraat and now along the Prinses Irenestraat. This work will be finished by late January. We have noticed, however, that it is not always possible to press the sheet piles into the ground entirely. Sometimes, it is necessary to use vibration to drive the sheet pile down into the ground far enough. We will avoid this whenever possible.

In January, we will begin drilling the foundation piles. This job is expected to take nine weeks, until late February. At the same time, we will continue setting up the construction site. We will place a construction trailer, electrical sliding gates and several waste containers so we can separate our waste material. The wooden screen around the site will be made more visually attractive in cooperation with the Goede Doelen Loterijen.

By mid-February, we will begin excavating the construction pit for the parking structure. This means that there will be an increase in construction traffic because we have to transport the excavated soil away from the site. Around that time, we will send you another newsletter with the latest updates about the project. Finally, we want to inform you that we will be working from 7AM to 7PM if it is necessary to do so in order to keep our schedule. This is in accordance with municipal guidelines.

You can contact us
During the construction process, we will do everything we can to minimise nuisance for the environment. We will provide information about upcoming activities via bimonthly newsletters and messages on our website.

Do you have any questions or remarks in the meantime? Please speak to Marco van der Veen, our managing contractor. He can be found at the construction site every day. Of course, you can also send us an email at goededoelenloterijen@jpvaneesteren.nl. We will get back to you within 24 hours. If it is urgent, you can call us night and day at 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Marco van der Veen

Andere berichten

Informatiebrief #9

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #9

Dear Sir/Madame, We are pleased to once again provide you with...

Informatiebrief #8

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #8

Dear Sir or Madam, We are pleased to once again provide you with...

Informatiebrief #7

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #7

Dear Sir or Madam, We are pleased to send you this newsletter, with...

Duurzaam slopen

Inmiddels ligt de sloopfase van het project voor het nieuwe kantoor...

Informatiebrief #6

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #6

Dear sir/madam, With this newsletter, we want to give you an update...

Informatiebrief #5

Geachte heer/mevrouw, Graag geven we u een tussentijdse update over...

Newsletter #5

Dear sir/madam, With this newsletter, we want to give you an update...

Informatiebrief #4

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Informatiebrief #3 / Newsletter #3

For English, please scroll down.   Geachte heer/mevrouw,...

Informatiebrief #2 Nederlands

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #2 English

Dear sir/madam, We would like to use this newsletter to give you an...

Overeenkomst renovatie Goede Doelen Loterijen getekend!

Op dinsdag 29 november ondertekenden wij de overeenkomst...

We gaan de grond in

Afbeelding: vergelijkbaar materieel dat wij ook toepassen bij dit...

Eerste werkzaamheden op de bouwplaats

Afgelopen weken is J.P. van Eesteren haar activiteiten begonnen in en...

Eerste bewonersbijeenkomst Goede Doelen Loterijen

In oktober start de duurzame ‘vernieuwbouwing’ van het...